Chiang Mai Chamber of Commerce

ขอเชิญร่วมการสัมมนา โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ Smart Chiang Mai : Smart Tourism”

เป้าหมายการสัมมนา
1.เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart Chiang Mai : Smart Tourism ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกิจการ
3.เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
4.เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออันดีกับทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฯ

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 สำหรับผู้ประกอบการสปา นวดแผนไทย และบริการสุขภาพ
ครั้งที่ 4 ในวันที่   3  เมษายน 2560 สำหรับผู้บริการด้านบริษัททัวร์ รถเช่า และมัคคุเทศก์

เวลา 08.15 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมฮาร์โมไนซ์เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
โทร.053-241404-5, 097-9205711
E-mail : adm@cmi-cc.com

 


 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce