Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561 สามารถเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน เป็นเอกสารประกอบการพิจารณามายังสำนักงานสหพันธ์ฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย โทร 02-241-5768, 061-615-0000

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเ …

Read More →

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับ …

Read More →

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!