การจัดงาน LANNA EXPO 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน LANNA EXPO 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจังหวัดลำพูน ผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ  เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า ส่งเสริมสนับสนุนวงจรการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce