นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะเน้นการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเป็น Smart SME ในยุค 4.0

โดยการเสริมศักยภาพนั้นจะมีทั้ง การฝึกอบรมเชิงลึกในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการค้า การนำนวัตกรรมใหม่ๆไอทีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์หลัก 4 Tool กับ 1 Strategy ซึ่งประกอบด้วย 1. IT ให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบของความสามารถในการผลิต 3. Robot ลดแรงงานในกระบวนการผลิต และ4. Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 strategy คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ ITC ขึ้น 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ทั้ง Co-working space สามารถเข้าไปใช้งานได้

ในด้านเงินลงทุนนั้น มีการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เพื่อมาช่วยถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังมีกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับกลุ่ม Startup อีกด้วย

 

ที่มา : ไทยรัฐ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *