Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กสอ. เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทย สู่ SME 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะเน้นการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเป็น Smart SME ในยุค 4.0

โดยการเสริมศักยภาพนั้นจะมีทั้ง การฝึกอบรมเชิงลึกในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการค้า การนำนวัตกรรมใหม่ๆไอทีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์หลัก 4 Tool กับ 1 Strategy ซึ่งประกอบด้วย 1. IT ให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบของความสามารถในการผลิต 3. Robot ลดแรงงานในกระบวนการผลิต และ4. Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 strategy คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ ITC ขึ้น 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ทั้ง Co-working space สามารถเข้าไปใช้งานได้

ในด้านเงินลงทุนนั้น มีการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เพื่อมาช่วยถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังมีกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับกลุ่ม Startup อีกด้วย

 

ที่มา : ไทยรัฐ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce